Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 KOMUNIKATY
  · Zmiany w obowiązku meldunkowym
  · Abolicja dla cudzoziemców
  · Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Strategie, plany i programy
  · · Kalendarz Wydarzeń Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnych w Gminie Kozłowo
  · · Roczny program współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi
  · · Wieloletni program współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi
  · · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozłowo na lata 2015-2020
  · · Strategie rozwoju Gminy Kozłowo
  · · Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kozłowo
  · · Sprawozdania z realizacji programów
  · Raport o stanie Gminy
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Wójt
  · · Podstawowe zadania
  · Rada gminy
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · Sołectwa
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · · Dane organizacyjne
  · · · Statut i regulaminy
  · · Gminne Centrum Kultury i Sportu
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · Dane organizacyjne
  · · · Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  · · · Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  · · · Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
  · · · Świadczenia rodzinne
  · · · Fundusz alimentacyjny
  · · · Pomoc społeczna
  · · · Karta dużej rodziny
  · · · Klub Integracji Społecznej
  · · · Rodzina 500+
  · · · Dobry start
  · · · Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  · · · · Podprogramy
  · · · Ochrona danych osobowych
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Szkoła Podstawowa w Zaborowie
  · · Szkoła Podstawowa w Rogożu
  · · Szkoła Podstawowa w Szkotowie
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Władze Gminy i Kierownicy Referatów
  · · Rada Gminy
  · · Kierownicy jednostek podległych
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Fundusz sołecki
  · Młodociany pracownik
  · Stypendium socjalne
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  · Wniosek o oszacowanie szkód
  · Wykaz i sposób załatwiania spraw
  · · Referat organizacyjny i USC
  · · · Ewidencja ludności i dowody osobiste
 CYFROWY URZĄD
  · Elektroniczna skrzynka podawcza
  · Gminny portal mapowy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły z sesji, wyniki głosowań, projekty uchwał
  · · Z sesji Rady Gminy
  · · · 2018-2023
  · · · 2014-2018
  · · · 2006-2014
  · Interpelacje, pytania, wnioski
  · Transmisja i nagrania obrad sesji
  · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
  · · 2018-2023
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Inne dokumenty
  · Zarządzenia
  · Zarządzenia lata 2002-2007
  · · 2007
  · · · 2007
  · · 2002-2006
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr instytucji kultury
  · Petycje
  · · 2019
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Informacje nieudostępnione
  · Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  · Ochrona danych osobowych
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · Przetargi
  · Przetargi archiwum
  · · Przetargi Ogłoszenia
  · Plany zamówień publicznych
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Obwieszczenia/Zawiadomienia
  · EZG Działdowszczyzna - gospodarka odpadami
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Dofinansowanie usuwania azbestu
  · Dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
 WYBORY I REFERENDA
  · Wybory Prezydenta RP
  · · Wybory Prezydenta RP 2020
  · · Wybory Prezydenta RP 2015
  · · Wybory Prezydenta RP 2010
  · Wybory samorządowe
  · · Wybory samorządowe 2018
  · · Wybory samorządowe 2014
  · · Wybory samorządowe 2010
  · · Wybory samorządowe 2006
  · Wybory do Sejmu i Senatu
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  · Referenda
  · · Referendum - 6 września 2015
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  · Wybory sołeckie
  · Wybory ławników
  · Wybory do izb rolniczych
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kozłowo
  · Wybory przedterminowe wójta gminy Kozłowo
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · Szczegóły dotyczące procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kozłowie
  · Oferty pracy
  · Wyniki postępowań
  · Archiwum postępowań
 AKTY PRAWNE
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski