Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kozłowo, ul. Mazurska3, 13-124 Kozłowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pan Robert Stańczyk – email: kontakt@odoonline.pl
 3. Podstawy prawne przetwarzania:
  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  2. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  3. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
   • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
   • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
   • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
   • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
   • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
  1. przez okres wymagany przepisami prawa,
  2. przez okres wymagany przepisami prawa,
  3. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  4. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

--------------------------------------

Informujemy, że na podstawie art. 22b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w stosunku do przetwarzania dokumentów archiwalnych, ograniczona została realizacja prawa dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Realizacja tych praw w zakresie danych przetwarzanych w dokumentach archiwum odbywa się następująco:
    1. w zakresie prawa dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - udostępniane są wyłącznie te dane, które można ustalić na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji. Oznacza to, że administrator danych osobowych jest zwolniony z obowiązku przeszukiwania wszelkich akt, w których posiadaniu się znajduje, w celu ustalenia czy są w nich przetwarzane dane osoby kierującej żądanie dostępu do swoich danych,
    2. w zakresie sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - w przypadku złożenia pisemnego żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, treść tego żądania będzie przechowywana odrębnie od akt archiwalnych i nie wpłynie na ich treść.
    3. w zakresie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w archiwum (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - prawo to zostało wyłączone (nie będzie realizowane) w przypadku żądań kierowanych w stosunku do danych, które były zgromadzone i są przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba kwestionuje prawidłowość tych danych. Oznacza to, że na uprawniony wniosek, dane archiwalne będą udostępniane nawet w przypadku, gdy zostały zebrane w sposób bezprawny albo w przypadku ich nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności.

--------------------------------------

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w Systemach Rejestrów Państwowych i dokumentacji papierowej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ...) (118kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności) (114kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (113kB) pdf

--------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego.

   Prowadzony monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne Urzędu Gminy w Kozłowie oraz teren przyległy do budynku urzędu i prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wójta Gminy Kozłowo, jako administratora danych osobowych.
   Nagrania z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące, zależnie od stopnia zapisania pamięci rejestratora. W przypadku gdy nagranie z monitoringu mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa okres przechowywania zostanie przedłużony do zakończenia postępowania. Po tym czasie nagrania będą trwale usuwane.
   W związku z prowadzonym monitoringiem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym celu niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby w celu potwierdzenia tożsamości. Ponadto przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania danych o ile będzie to dopuszczalne przepisami prawa, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
   Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Wójt Gminy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Roberta Stańczyka, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną  – kontakt@odoonline.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Marek Wolszczak - Wójt Gminy Kozłowo (25 maja 2018)
Opublikował: Karol Malonek (25 maja 2018, 12:47:09)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (2 stycznia 2020, 11:08:32)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8166