W N I O S E K o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 1 WRZEŚNIA 2012R.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. ,poz. 743)
4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.)
5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),
6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9),
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 ze zm.),
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391)

Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania
 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
    1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
   2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
   a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
    b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
   3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość dofinansowania
Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
2a). W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy załączyć  poświadczone  za zgodność z oryginałem:
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowania zawodowe,
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego albo zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające zdanie egzaminu,
  • kopie świadectwa pracy i umowy o pracę od poprzedniego pracodawcy, jeżeli pracownik młodociany realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców lub w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • oświadczenie (w oryginale) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • oświadczenie (w oryginale) o poniesionych kosztach kształcenia młodocianego pracownika

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie (176kB) pdf
Wniosek o dofinansowanie (29kB) word

Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia (158kB) pdf
Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia (18kB) word

Oświadczenie o otrzymanych kwotach pomocy de minimis (183kB) pdf
Oświadczenie o otrzymanych kwotach pomocy de minimis (22kB) word

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (178kB) pdf
Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (14kB) word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (135kB) excel
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym) (81kB) excel

Więcej informacji oraz wzory formularzy i zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zobacz

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym (197kB) pdf
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym (53kB) word

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Kozłowo (Sekretariat)   

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc, w uzasadnionych przypadkach 2 miesiące.  

Opłaty: bez opłat  

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kozłowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.  

Uwagi:
Z uwagi na konieczność posiadania informacji dotyczącej planowanej liczby pracodawców, którym udzielane będzie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, prosimy o przekazywanie przez pracodawców zawiadomień zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia oraz zakończenia nauki.  

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r., str. 5); Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007r., w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Z 2007r. Nr 53, poz. 354 ze zm.); Ustawa z 30 kwietnia 2004r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (168kB) pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (582kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (29 sierpnia 2011)
Opublikował: Karol Malonek (29 sierpnia 2011, 14:55:17)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (29 września 2022, 10:52:59)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22998